Crèdit Revolving: La nova normativa exigeix més transparència

L'ús de targetes o crèdits “revolving” s'ha incrementat en els últims mesos com una solució ràpida i fàcil per a atenuar les vulnerabilitats econòmiques que travessen moltes llars a conseqüència de la COVID-19.


L'ús de targetes o crèdits revolving s'ha incrementat en els últims mesos com una solució ràpida i fàcil per a atenuar les vulnerabilitats econòmiques que travessen moltes llars a conseqüència del COVID-19. No obstant això, aquest mecanisme de finançament que a priori pot suposar la “solució” als nostres problemes, pot acabar amb una greu situació d'endeutament en la qual el prestatari acaba abonant un 50% o 60% extra, a més de les quantitats disposades, en concepte d'interessos i comissions del crèdit revolving o revolvente.

Per aquests motius, així com conseqüència de la Sentència del Tribunal Suprem dictada el 3 de març de 2020, dilluns passat 27 de juliol s'ha dictat l'Ordre ETD/699/2020, de regulació del crèdit revolvente, que té una doble finalitat: d'una banda, reduir la prolongació excessiva d'aquests crèdits i la situació d'endeutament a la qual s'enfronta el prestatari; d'una altra part, reforçar la informació que s'ha de subministrar als prestataris de manera prèvia a la contractació.

En concret, aquesta nova Ordre Ministerial imposa a les entitats el deure de lliurar una minuciosa informació precontractual, així com postcontractual, que permeti al consumidor conèixer durant la vigència del crèdit “revolving”, entre altres extrems, l'import del crèdit disposat, el tipus deutor, la modalitat de pagament establerta, la data estimada en què acabarà de pagar el crèdit, així com la quantia total que acabarà abonant en concepte d'interessos, principal i possibles comissions al final de la vida del mateix o informar de l'ampliació del crèdit.

Destaca especialment entre aquestes noves obligacions informatives el lliurament de simulacions amb les diferents modalitats entre les quals els clients poden optar per a retornar les quantitats degudes, el cost que s'abonarà en funció de per quin s'acabi optant, així com un càlcul estimat del desemborsament que suposarà, de manera que de manera prèvia a contractar aquest producte el consumidor pugui conèixer per endavant el seu funcionament i fer-se una representació orientativa del cost d'aquest.

Per part seva, i amb la intenció de reduir l'accés a uns crèdits que poden resultar usurers, a partir d'ara les entitats bancàries hauran d'avaluar la solvència econòmica del client amb la intenció de prevenir futures situacions d'endeutaments insostenibles.

No obstant això, i malgrat aquesta nova regulació específica per a aquesta mena de crèdits, la qüestió relativa a la TAE que resulta d'aplicació no ha estat un dels punts regulats per la normativa, sent per tant la jurisprudència dictada en aquesta mena d'assumptes qui continuarà marcant els límits i circumstàncies per a saber quan estem davant un crèdit usurari o, fins i tot, abusiu per falta d'informació.

No serà fins al pròxim 27 de gener de 2021 quan entrin en vigor les obligacions de les entitats bancàries relatives a la informació que ineludiblement han de facilitar als consumidors que contractin targetes i crèdits revolving. D'altra banda, l'obligació de les entitats d'avaluar la solvència dels usuaris d'aquests crèdits no entrarà en vigor fins a juliol de 2021. Finalment, les altres disposicions que afecten els consumidors contingudes en l'Ordre Ministerial entraran en vigor el 2 de gener de 2021.

Consulta gratuïta

Faci la seva consulta de forma totalment gratuïta. Ens posarem en contacte amb vostè