Drets del passatger aeri i compensació econòmica

Drets del passatger aeri i compensació econòmica

El Reglament CE Núm. 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de febrer de 204 pel qual s'estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d’embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols, regula els drets dels usuaris del transport aeri.


L'existència del dret a una compensació econòmica es reconeix als usuaris del transport aeri, en situacions de cancel·lació de vols, retard superior a tres hores, denegació d’embarcament, pèrdua d'enllaç, trencament, retard o pèrdua d'equipatge.

El Reglament (CE) 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de Febrer de 2004 contempla l'assistència i compensacions de 250 € a 600 € per passatger, que moltes vegades poden ser incrementades per altres factors (com a despeses, danys i perjudicis, pèrdues de dies de treball, etc.). Aquestes quantitats poden arribar als 1.200 € en cas de trencament, retard o pèrdua d'equipatge, regulats en el Conveni de Mont-real de 28 de maig de 1999. És molt rellevant incidir en què tals compensacions es preveuen amb independència que el passatger tingués contractat una assegurança de viatge.

És nombrosa la jurisprudència que ha fixat la responsabilitat de les companyies per aquesta mena d'incidències; per exemple, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), en Sentència de data 17 de setembre de 2015, va establir l'obligació a indemnitzar als passatgers casos de cancel·lació o gran retard, sempre que no obeeixin a circumstàncies excepcionals.

D'aquesta manera, els usuaris afectats tindran dret a rebre determinades prestacions i indemnitzacions, que dependran de la incidència soferta:

  • Denegació d’embarcament: Es pot donar quan una companyia denegui l’embarcament al passatger en contra de la seva voluntat, havent d'oferir millors condicions, com a seients preferents o un vol alternatiu. Un supòsit freqüent de denegació d’embarcament és el que denominem “overbooking”.
  • Pèrdua d'enllaç: Aquest supòsit és més especial, si el passatger perd un enllaç. És a dir, si tenia un vol amb escala i, a conseqüència del retard del primer vol, perd el segon (encara que sigui per minuts), té dret a indemnització.
  • Retard: El viatge es fa en el vol programat, però la demora ha de ser superior a 3 hores per a poder reclamar-ho.
  • Cancel·lació: Implica l'anul·lació o supressió del vol inicialment programat; haurà de donar-se una explicació relativa als possibles transports alternatius, sense perjudici del dret del passatger al reemborsament del bitllet o a un transport alternatiu.

En les hipòtesis anteriors, es podrà reclamar conforme a la distància del trajecte, doncs a cada distància li correspon una compensació econòmica diferent (des de 250 € fins a 600 €).

És important destacar que, al marge del dret a la compensació, també són reclamables les despeses en els quals el passatger hagi incorregut a conseqüència de la incidència aèria: nit d'hotel, dietes, transport; o, fins i tot, tindrà dret a reclamar el dia de salari si no va poder acudir al seu lloc de treball. Les despeses seran reclamables sempre que s'aporti document justificatiu d'aquests: factures, justificants, tiquets, etc. Així mateix, trobem dos supòsits més, el càlcul de compensació dels quals funciona de manera diferent:

  • Vols en classe inferior: Si el passatger és acomodat a una classe inferior, passa de preferent a turista, tindrà dret a reclamar fins al 75% de l'import del bitllet.
  • Pèrdua, retard o trencament de l'equipatge: A més de reparar l'equipatge si s'ha produït el trencament, el passatger tindrà dret a reclamar fins a 1.200 €.

La companyia té l'obligació d'oferir l'assistència deguda als passatgers, la qual comprèn des del reemborsament del bitllet si no s'ofereix un vol alternatiu, fins a oferir una nit d'hotel amb dietes pel retard, cancel·lació o pèrdua d'enllaç del vol.

Consulta gratuïta

Faci la seva consulta de forma totalment gratuïta. Ens posarem en contacte amb vostè